8 mars-veckan: kvinnor i media

8 mars-veckan fortsätter! Idag ska vi prata om kvinnor i media!

Representation i media speglar på många sätt hur vårt samhälle ser ut. Det visar upp vem som är mäktig, vem som är viktig och vems kompetens som är värd att lyfta. Och trots att fördelningen mellan kön i vårt land är 50% kvinnor och 50% män (tyvärr kan vi inte hitta någon samlad statisk på hur många procent av Sveriges befolkning är transpersoner eller icke-binära) ser det helt annorlunda ut med representation i media.

Skärmklipp 2016-02-23 11.57.16

Så här ser fördelningen av människors kön, bakgrund och ålder ut i Sverige idag enligt Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren. Men hur ser den faktiska representationen i media ut då? Jo, enligt samma rapport ser den ut såhär:

Skärmklipp 2016-02-23 11.57.35

Det är alltså helt skevt gällande kön, bakgrund och ålder. Vilka som syns i media speglar alltså inte alls hur det ser ut i Sverige. Det gör att det är en mängd människor som aldrig får synas och som sällan får känna igen sig bland de människor som de läser om i tidningen eller ser på nyheterna.

Men det inte bara är skillnad på hur kvinnor och män får synas och representeras i media. Det är också stor skillnad på hur män och kvinnor behandlas och porträtteras i media. Genusfotografen har många gånger visat på hur män och kvinnor syns på bilder på olika sätt. Män på bild får signalera makt medan kvinnor fotograferas ovanifrån för att se små ut och ler för att visa att de är snälla och glada. Det bidrar till att vi tolkas olika. En kvinna som inte ler ser vi som vi lätt som hård, helt enkelt för att vi inte är vana att se kvinnor på det sättet. Ett annat exempel på hur kvinnor kan visas i media är reportaget Politikens prinsessor som väckte mycket uppmärksamhet och kritiserades, helt enkelt för att dessa kvinnor som är politiker och ledare istället för att visa deras makt får visas upp i fina klänningar och fokus tas från det faktum att de är mäktiga kvinnor med mycket makt.

Skärmklipp 2016-03-10 09.24.59

Det finns också forskning som visar att män och kvinnor behandlas helt olika i politiska drev. Doktorsavhandlingen Politiska skandaler!, som har kollat på hur kvinnor och män i många mediala drev utifrån politiska skandaler, visar hur män och kvinnor i stor utsträckning behandlas på helt olika sätt. Avhandlingen drar ett par slutsatser gällande skillnader i hur kvinnor och män behandlas av media kopplat till politiska skandaler och i mediedrev. Det skrivs mer om kvinnor än om män och rapporteringen om politiska skandaler om kvinnor pågår längre än rapporteringen av män. Kvinnornas överträdelser har i högre grad en privat karaktär, medan mäns överträdelser främst sker i deras offentliga roll. Kvinnor ansvarsutkrävs i högre utsträckning än vad män gör. Kvinnorna och männen presenteras på helt olika sätt. I kvinnors skandaler ligger fokus i större utsträckning på dem som personer.

Att kvinnor och män visas i media på helt olika sätt påverkar hur vi ser på kvinnor och män. Det påverkar hur vi ser på makt. Det påverkar vem vi tänker borde ha makt. Det påverkar hur vi tycker att en ledare ska vara, se ut och agera. Det bidrar i allra högsta grad till ett ojämställt samhälle.